Yhdistyksen säännöt

SALON URHEILUAUTOILIJAT RY

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksenä nimenä on Salon Urheiluautoilijat ry. ja sen kotipaikka on Salon kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurinedistäminen ja kehittäminen Salon kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea mainituilla tavoilla jäsenistönsä kilpailuharrastuksia. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja myyjäisiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3 §

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä AKK-Motorsport Ry:n sekä on tämän kautta Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvänmaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty. mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun kalenterivuoden loppuun asti.

6 §

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallitukselle on tehty.

7 §

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämän aikana. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunniapuheenjohtaja sekä kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle

• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjantarkastajaa
• ääntenlaskijat

3) Todetaan

• läsnäolijat
• äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 )Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
6) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7) Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
8) Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle

• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjantarkastajaa
• ääntenlaskijat

3) Todetaan

• läsnäolijat
• äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

• toimintasuunnitelma
• talousarvio

6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
7) Valitaan kolme (3) muuta varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle ja kolme (3) varajäsentä.
8) Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9) Vahvistetaan liittymis-, jäsen, ainaisjäsen- ja vuotuisen ja kertakaikkisen kannattajajäsenmaksujen suuruus.
10)Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta.
11) Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät – ja syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta vähintään yhdessä Salossa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja ja varajäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolme (3). Ensimmäisellä kerralla tapahtuu eroamisvuoron määrääminen arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi nimetä avukseen työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja – kuntia eri tarkoituksiin.

12 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille helmikuun 15 päivään menneessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisissä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

15 §

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

16 §

 Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain päätöksiä.

 

Säännöt on vahvistettu yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Salossa 8.4.2002